Tag Archives: Yeh Hai Bakrapur Music

Yeh Hai Bakrapur Movie Review

By Goher Iqbal Punn, Film Critic & Entertainment Analyst, Showbiz Bites Producer: Shruthikkha Films Director: Janaki Vishwanathan Cast: Anshuman Jhan, Asif Basra, Shameem Khan and Faiz Mohammad Music: Agnee Rating: Yeh Hai Bakrapur hits the…